ติดต่อ

โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ – ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ – ๓๑๒๑๙๕