หน้าแรก

mutitajit
rmt
ita2566
สัปดาห์ (910 × 350px) เว็ปปไซต์
soldiercpss
previous arrow
next arrow

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา

14 กันยายน 2566 ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่ม 5 ปีการศึกษา 2566
14 กันยายน 2566 ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
14 กันยายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
28 สิงหาคม 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา แจ้งตารางสอบปลายภาคและห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชุมแพศึกษา
27 สิงหาคม 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา ด้วยมีการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่มงานบริหารหลักสูตรฯ จึงได้ปรับเปลี่ยน ตารางเรียน ตารางสอน เริ่มใช้ 28 สิงหาคม 2566
15 สิงหาคม 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Line หรือ On-hand ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา

16 กรกฎาคม 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 631/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลห้องเรียนและเขตพื้นที่ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีการศึกษา 2566
20 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 436/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “เชิดชูรู้รักษ์ภาษาไทย” โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทางภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566
20 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 445/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน ทะเบียนสื่อและแหล่งเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
20 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 232/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่การสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
17 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 450/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1
17 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 631/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลห้องเรียนและเขตพื้นที่ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินกิจกรรม

No event found!

แผนที่โรงเรียน