หน้าแรก

rmt
586884_old
previous arrow
next arrow


ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา

5 ธันวาคม 2566 ประชาสัมพันธ์ ค่ายสานฝันน้องกับเพื่อนพ้องลูกแม่โดม ธรรมศาสตร์ขอนแก่น ครั้งที่ 13
4 ธันวาคม 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Line หรือ On-hand วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566
16 พฤศจิกายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เริ่มใช้ 20 พ.ย. 2566
30 ตุลาคม 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
17 ตุลาคม 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
14 กันยายน 2566 ตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่ม 5 ปีการศึกษา 2566

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา

16 กรกฎาคม 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 631/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลห้องเรียนและเขตพื้นที่ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีการศึกษา 2566
20 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 436/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “เชิดชูรู้รักษ์ภาษาไทย” โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทางภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566
20 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 445/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน ทะเบียนสื่อและแหล่งเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
20 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 232/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่การสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
17 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 450/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1
17 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 631/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลห้องเรียนและเขตพื้นที่ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินกิจกรรม

แผนที่โรงเรียน