หน้าแรก

S1671330
pay2356
previous arrow
next arrow


ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา

18 เมษายน 2567 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมแพศึกษา
5 เมษายน 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง เรียกบัญชีอันดับสำรอง เพื่อรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
2 เมษายน 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครครูต่างชาติ (Chumphaesuksa School is inviting applications to fill the position of:English Teacher for Intensive English Program)
26 มีนาคม 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนขึ้นบัญชีอันดับสำรอง การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
26 มีนาคม 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
26 มีนาคม 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
26 มีนาคม 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
26 มีนาคม 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
26 มีนาคม 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนขึ้นบัญชีอันดับสำรอง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม
26 มีนาคม 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา

16 กรกฎาคม 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 631/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลห้องเรียนและเขตพื้นที่ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีการศึกษา 2566
20 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 436/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “เชิดชูรู้รักษ์ภาษาไทย” โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทางภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566
20 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 445/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน ทะเบียนสื่อและแหล่งเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
20 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 232/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่การสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
17 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 450/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1
17 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 631/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลห้องเรียนและเขตพื้นที่ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีการศึกษา 2566

ปฏิทินกิจกรรม

แผนที่โรงเรียน