แจ้งประชาสัมพันธ์ ครูและนักเรียน ด้วยมีการปรับเปลี่ยนอัตรากำลัง กลุ่มงานบริหารหลักสูตรฯ แจ้งแก้ไขตารางเรียน ตารางสอน เริ่มใช้ 15 มกราคม 2567