แจ้งประชาสัมพันธ์ ครูและนักเรียน ด้วยมีการรื้อถอน ห้องเรียน 801,802 กลุ่มงานบริหารหลักสูตรฯ ได้ปรับตารางเรียน ตารางสอน เริ่มใช้ วัน จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567