สุขศึกษาและพลศึกษา

นายไพบูลย์ ทองอ้วน

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายศุภฤกษ์ คุ้มทรัพย์

ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

นายธัชฐพงศ์ ธีรสุคนธ์

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางชนันท์ภักดิ์ ธีรสุคนธ์

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายโชคสวัสดิ์ โพธิกุล

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายวีระพงศ์ วงษา

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายชยพล ศรีเที่ยง

ครู
ครูผู้สอน

นางสาววรรณภา ทองรักษ์

ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน