สังคมศึกษา ศาสนาฯ

นายสุทธิพล ทองเทียม

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวเกศรินทร์ เหงขุนทด

ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายวุฒิไกร ภูมิภูเขียว

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางนพลักษณ์ พงษ์รักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางกัลยา ทองอ้วน

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางจงรักษ์ พูนทอง

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางดรุณณี จึงตระกูล

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวเสาวลักษณ์ นามจันดี

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวกรพรรณ สีลา

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวกรกนก หลอดอาสา

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวิตรี ศรีกัณหา

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายวทัญญู สุวรรณประทีป

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นางสาวภรณ์ทิพย์ ชูไตรรัตน์

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นางสาววรรณิศา มุกดาหาร

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นายทนงศักดิ์ แต่งสุวรรณมีโชค

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นางสาวปัทมา ยนตรี

ครู
ครูผู้สอน

นายปฏิวัติ นารมย์

ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน