ศิลปะ

นายธงชัย สุมะนะ

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวเดือนเพ็ญ พลฤทธิ์

ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางเอมอร จันทาตีด

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวอารียา บุตรทา

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายธีร์ธนพัชร ร้อยดาพันธุ์

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวภัทรนันท์ แดนวงศ์

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์

ครู
ครูผู้สอน

นายนัทพงษ์ เทเวลา

ครู
ครูผู้สอน

นางสาวอรัญญา อินทนนท์

ครู
ครูผู้สอน