วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายโกมล ศิริวัฒนกุล

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิรังรอง จรัญศิริไพศาล

ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางแก่นจันทร์ งิสันเทียะ

ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.สุธี ศรศักดา

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นางปัณณพร เชื้อป้อง

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายชาตรี ขุนภักดี

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายทศพณ ทองแย้ม

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

ดร.เกียรติศักดิ์ น้อยพา

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายไผ่ล้อม ชมพุด

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสายชล ชาติไทย

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางปาลิชาติ ปาลินทร

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวแคทลียา มหาวงค์

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นางสาวสายฝน มาตสีมา

ครู
ครูผู้สอน

ดร.กาญจนา จรัญศิริไพศาล

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาล

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายบัญชา เม้าทุ่ง

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวทัศนีย์ กวาดชัยภูมิ

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นายลิขิต จิตโส

ครู
ครูผู้สอน

นางสาวเบญจมาศ บุตรจันทร์

ครู
ครูผู้สอน

นายทรงศักดิ์ นะลาคุณ

ครู
ครูผู้สอน

นายราชันย์ ต้นกันยา

ครู
ครูผู้สอน

นายพงษ์นิวัตร มาเวียง

ครู
ครูผู้สอน

นางสาวพิมพ์พร วันทองสุข

ครู
ครูผู้สอน

นางสาวเปรมกมล จำปานิล

ครู
ครูผู้สอน

นางสาวราตรี ทองนำ

ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน

นางสาวภัทรรินทร์ ธรรมวัตร

ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน