ภาษาไทย

นางรุ่งฤดี ทองมาก

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางวานุช ศรีบุญมานนท์

ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศศิรจน์ ร้อยดาพันธุ์

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางนุชนาถ เหล่าประเสริฐ

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางฐิตารีย์ อโหสิชูวงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางพิมพ์สินี ธเนศนิษฐ์

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางคำตุ่น มาตุ้ม

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางพิชญดา ขุนภักดี

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางพิกุลทอง เจรนุกุล

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวตะวันฉาย ทาเวียง

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นางสาวเบญญาภา จอดพรม

ครู
ครูผู้สอน

นางสาวเสาวณี มลิดา

ครู
ครูผู้สอน

นางสาวสุพรรษา น้ำใจตรง

ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน