ภาษาต่างประเทศ

นางสาววรีพร ชาติชนะ

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกมลทิพย์ โพธิ์จันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปรียา ศรีคำม้วน

ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางบุญชดา จันทร์แสง

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางรัชนี โพธิกุล

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาววรรณพร ศรีมี

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางพัชรินทร์ โสภา

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางณัฏฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางศิริเพ็ญ พรมษร

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวพนิดา แสนจันแดง

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางรัชดานุศร สุพร

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวภัทรียา ดอนเตาเหล็ก

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวสุธาสินี สิงห์น้อย

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นางทิพวรรณ วงษา

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นางกิ่งดาว แสนขันธ์

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นางสาววิภาดา ลาปะ

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นายภาณุชิต ศิลาศรี

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นายวชิร สืบปรุ

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นางภัทรานิษฐ์ สิงห์บุราณ

ครู
ครูผู้สอน

นางสาวมลฤทัย พรมวัง

ครู
ครูผู้สอน

นางสาววิไลลักษณ์ พิมสวัสดิ์

ครู
ครูผู้สอน

นายเอกดำรงค์ ถวิลรักษ์

ครู
ครูผู้สอน