ฝ่ายบริหาร

นายฉัตร สิงห์บุราณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
บริหารสถานศึกษา


นางอักษิพร ชื่นนิรันดร์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
บริหารวิชาการ

นายบรรลือศักดิ์ จันทร์ดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
บริหารอำนวยการ

นางรัชนี หล้าจาด

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
บริหารกิจการนักเรียน

นายวัชรวีร์ ทองวิลัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
บริหารทั่วไป