ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567