ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567