ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์