ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแนวปฏิบัติในการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567