ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (T – Math) ชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม