ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนโควตาโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม