ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนโควตาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม