ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567