ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนจบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม