ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ