ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567