ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน เริ่มใช้ 25 ธันวาคม 2566