ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566