ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา แจ้งตารางสอบปลายภาคและห้องสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนชุมแพศึกษา