ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา ด้วยมีการปรับเปลี่ยนอัตรากำลังครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กลุ่มงานบริหารหลักสูตรฯ จึงได้ปรับเปลี่ยน ตารางเรียน ตารางสอน เริ่มใช้ 28 สิงหาคม 2566