ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Line หรือ On-hand ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566