ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา

23 พฤษภาคม 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)
23 พฤษภาคม 2566 กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
19 พฤษภาคม 2566 ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เริ่มใช้วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
10 พฤษภาคม 2566 สส. จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ปี2566 รอบที่1 ครั้งที่ 2/2566
10 พฤษภาคม 2566 ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เริ่มใช้ 15 พฤษภาคม 2566
30 เมษายน 2566 ประกาศ การชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
30 เมษายน 2566 ประกาศใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1 ปีการศึกษา 2566
30 เมษายน 2566 ประกาศใบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1 ปีการศึกษา 2566
30 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
30 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
30 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
30 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนความสามารถพิเศษ แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม
30 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน
30 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ – ภาษาญี่ปุ่น
30 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนทั่วไป แผนการเรียน ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
30 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
30 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนขึ้นบัญชีอันดับสำรองการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
30 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
30 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนทั่วไป
30 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ
30 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
30 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนขึ้นบัญชีอันดับสำรองการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
30 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
30 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
28 เมษายน 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้น 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566