ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา

2 มีนาคม 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติการมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษโรงเรียนชุมแพศึกษา ในวันที่ 5 มีนาคม 2567
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (T – Math) ประเภท นักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนสอบคัดเลือกทั่วไป
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (T – Math) ชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้ม (IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนโควตาโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนโควตาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม
27 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อ(ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ (T-Math)
20 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)
20 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)
20 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
19 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อนักเรียนขึ้นบัญชีอันดับสำรอง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนจบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม แผนการเรียน คณิต-อังกฤษ-ไทย-สังคม
19 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท นักเรียนจบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสม
15 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567
2 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เริ่มใช้ 5 ก.พ. 2567
2 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศตารางสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
2 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศตารางสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
1 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ
1 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ
29 มกราคม 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครนักเรียนที่จบชั้น ม.3 โรงเรียนเดิมที่มีศักยภาพเหมาะสมเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
26 มกราคม 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2567
12 มกราคม 2567 แจ้งประชาสัมพันธ์ ครูและนักเรียน ด้วยมีการปรับเปลี่ยนอัตรากำลัง กลุ่มงานบริหารหลักสูตรฯ แจ้งแก้ไขตารางเรียน ตารางสอน เริ่มใช้ 15 มกราคม 2567
10 มกราคม 2567 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567
5 มกราคม 2567 แจ้งประชาสัมพันธ์ ครูและนักเรียน ด้วยมีการรื้อถอน ห้องเรียน 801,802 กลุ่มงานบริหารหลักสูตรฯ ได้ปรับตารางเรียน ตารางสอน เริ่มใช้ วัน จันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567
4 มกราคม 2567 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567
22 ธันวาคม 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน เริ่มใช้ 25 ธันวาคม 2566
13 ธันวาคม 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน รายวิชาคณิตศาตร์
11 ธันวาคม 2566 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เริ่มใช้ 12 ธ.ค. 2566