ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566