ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมแพศึกษา