ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมคิด คมคาย

ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
พ.ศ.2512-2529

นายสวาท ภูคำแสน

ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
พ.ศ.2529-2532

นายเชียร ศีลนะชัย

ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
พ.ศ.2532-2534

นายทำนอง รังสีปัญญา

ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
พ.ศ.2534-2536

นายประยูร สมบัติธีระ

ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
พ.ศ.2536-2540

นายจำนงค์ อาศิรวัจน์

ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
พ.ศ.2540-2543

นายเฉลิม บึงไสย์

ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
พ.ศ.2544-2550

นายวันชัย ศิริรัตนปัญญากร

ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
พ.ศ.2551-2556

นายธำรง ชื่นนิรันด์

ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
พ.ศ.2556-2560

นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี

ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
พ.ศ.2560-2563

ดร.สายสมร ศักดิ์คําดวง

ผู้บริหารโรงเรียนชุมแพศึกษา
พ.ศ.2563-2564

นายฉัตร สิงห์บุราณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา
บริหารสถานศึกษา