ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ***เริ่มใช้ 3 สิงหาคม 2566***