ดาวน์โหลด

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
– แบบขออนุญาตพิมพ์สำเนาเอกสาร/ใช้กระดาษ  
– เอกสารวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ ทะเบียนสื่อ งานวิจัยในชั้นเรียน
– แบบบันทึก 4 H
– คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง และวิชาการป้องกันการทุจริต  
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
– เอกสารประชุมผู้ปกครองปี 2565 ภาคเรียนที่ 2   
– เอกสารประชุมผู้ปกครองปี 2565 ภาคเรียนที่ 1   
– ปฏิทินการปฏิบัติงาน-ระบบการดูแล ปีการศึกษา 2565   
– เอกสารสรุป รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565   
– เอกสาร บันทึกการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2565   
– แบบประเมิน SDQ ฉบับครูประเมิน   
– แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมิน   
– แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมิน   
– คู่มือครูที่ปรึกษา65   
– ดล.14แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล (สำหรับครูที่ปรึกษา)   
– บันทึกข้อความส่งสรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล  
– บันทึกข้อความส่งแบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนนักเรียน (SDQ)  
– แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 2565  
– แบบประเมิน EQ