งานแนะแนว และห้องสมุด

นางภัสสรีวัลย์ ทะคง

ครูเชี่ยวชาญ
ครูผู้สอน

นางปฐมาธิดา แสนศรีระ

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน