คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 359/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566