คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา

16 กรกฎาคม 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 631/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลห้องเรียนและเขตพื้นที่ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีการศึกษา 2566
20 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 436/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “เชิดชูรู้รักษ์ภาษาไทย” โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทางภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566
20 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 445/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน ทะเบียนสื่อและแหล่งเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
20 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 232/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่การสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
17 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 450/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1
17 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 631/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลห้องเรียนและเขตพื้นที่ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปีการศึกษา 2566
17 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 354/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
7 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 409/2566 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
6 มิถุนายน 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 386/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีกํารศึกษา 2566
23 พฤษภาคม 2566 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 359/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566