คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 386/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีกํารศึกษา 2566