คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 409/2566 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566