คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 436/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “เชิดชูรู้รักษ์ภาษาไทย” โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทางภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2566