คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 445/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน ทะเบียนสื่อและแหล่งเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566