คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 232/2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่การสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566