คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 450/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2566 ที่ผ่านเข้ารอบที่ 1