คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 354/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566