ครูต่างชาติ

Miss. Aimee Soriano

ครูต่างชาติ
ครูผู้สอน

Miss.Elvira L.Moreno

ครูต่างชาติ
ครูผู้สอน

Mr. Dexter Montebon

ครูต่างชาติ
ครูผู้สอน

Mr. King Rosario

ครูต่างชาติ
ครูผู้สอน