คณิตศาสตร์

นางศิริพรรณ ศรีอุทธา

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอุษณี ชาติพหล

ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพิระธร ตีกา

ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางผ่องพรรณ อวนศรี

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางรุ่งนภา อารยะธรรมโสภณ

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางพัฒน์นรี ศิริวารินทร์

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายกัมปนาจ ศรีอุทธา

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวปภัทรนันท์ นามสุดชินสีห์

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายประดิษฐ์ ฦาชา

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายเสกสรรค์ จันสนิท

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายภัทรพงษ์ แซงจันดา

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางจตุพร จิตมาตย์

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายสมนึก วงษา

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นางพเยียกร เบี้ยกระโทก

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นายพิชิต ทองล้น

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางศิริลักษณ์ แสงชาตรี

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวลลิตา ชาวกะมุด

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวทัดดาว สนเมือง

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นายระพีพงศ์ ลีพรม

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นางสาวพัชราวดี ใจแน่น

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นางสาวกาญจนา ปาลี

ครู
ครูผู้สอน

นางสาวอมราศรี สุวรรณปฐวี

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นางสาวอิงอร เทศประสิทธิ์

ครู
ครูผู้สอน

นางสาวกมลวรรณ สิงหาศร

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน