การงานอาชีพ

นางสาวเบอรี่ เพลิดภูเขียว

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติ

ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนงค์นุช เพ็ชรนอก

ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน

นางสาวพัชรา บุพิ

ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน

นายพันพิเชษ พันธโคตร

ครู
ครูผู้สอน

นางสาวนวลละออง ทองดี

ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน